گارانتی

اعتبار ضمانت اجاق گاز
از تاریخ نصب 28 ماه می باشد.
اعتبار ضمانت هود
از تاریخ نصب 28 ماه می باشد.
اعتبار ضمانت فر
از تاریخ نصب 28 ماه می باشد.
اعتبار ضمانت مایکروویو
از تاریخ نصب 28 ماه می باشد.
اعتبار ضمانت قطعات تعویض شده
از تاریخ تعویض 6 ماه می باشد.
اعتبار مدت زمان پشتیببانی
از محصولات حداقل 120 ماه می باشد.